O nama

Ustanova u oblasti kulture, Centar za bošnjačke studije (CBS), osnovana je 2004. godine transformacijom nacionalne biblioteke Sandžaka “Vehbija Hodžić” . Sedište CBS-a je u Tutinu.

Misija Centra za bošnjačke studije je zadovoljenje potreba bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji u oblasti kulture, informisanja i obrazovanja na maternjem (bosanskom) jeziku.

Ciljna grupa kojoj se Centar za bošnjačke studije obraća su pripadnici bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji. To su prije svega učenici, studenti, profesori i drugo nastavno osoblje.

Centar se bavi knjižarskom i bibliotečkom djelatnošću, naučno istraživačkim radom, sakupljanjem arhivske i dukumentarne građe, video i foto zapisa vezanih za kulturu i tradiciju Bošnjaka u Srbiji iz dalje i bliže prošlosti.

CBS se bavi edukacijom, prije svega učitelja i drugih prosvjetnih radnika, kao i stipendiranjem na osnovnim i postdiplomskim studijama studenata na fakultetima u oblasti tzv. grupe nacionalnih predmeta.

Centar za bošnjačke studije je jedini izdavač na bosanskom jeziku u Republici Srbiji. U okviru izdavačke djelatnosti pokrenuto je više edicija:

1. Edicija “Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture” za osnovne i srednje škole (do sada je objavljeni udžbenici za I, II , III, IV i V razred osnovne škole.

Centar je dobio Rešenje od ministarstva Prosvete i sporta broj 6-00-00246/2005-06  o izdavanju udžbenika.

2. Edicija “Kulturna baština Bošnjaka” (do sada objavljeno: Pravopis bosanskoga jezika – priručnik za škole autora Senahida Halilovića, Gramatika bosanskoga jezika grupe autora, Historija Bošnjaka autora Mustafe Imamovića, Gnijezdo lijepih riječi autora Senahida Halilovića, Pjesme od Behara autora Biljane Pavlović);

3. Edicija “Posebna izdanja” (do sada objavljena knjiga 1. Bosanski jezik ili pravo na identitet priređivača Esada Džudževića)

4. Edicija „Bošnjačka književnost“ (objavljena zbirka pjesma Rasima Ćelahmetovića pod nazivom Akatmeri u bašči sudbine);

5. Edicija „Lektira“ (objavljena lektira za osnovnu školu Bošnjačka kjiževnost I-IV)

6. Edicija DVD izdanja.

Centar za bošnjačke studije je izdavač časopisa za kulturu i društveni život sandžačkih Bošnjaka – “Bošnjačka riječ” koji izlazi tromjesečno.