Konkursi

 Na osnovu Odluke Upravnog odbora Centra za bošnjačke studije iz Tutina o stipendiranju studenata akademskih studija bosanskog jezika i književnosti, etnologije, arheologije i historije, Centar za bošnjačke studije raspisuje

KONKURS

ZA STIPENDIRANJE STUDENATA  AKADEMSKIH STUDIJA ILI MASTER AKADEMSKIH STUDIJA ILI INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA SA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI, ETNOLOGIJE, ARHEOLOGIJE I HISTORIJE ZA ŠKOLSKU 2012/13. GODINU

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SU:

– da su državljani Republike Srbije;

– da imaju prebivalište u Republici Srbiji;

– da su u školskoj 2012/13. godini upisani studenti osnovnih akademskih studija ili

master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta;

– da im je prosečna ocjena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija, a za studente master akademskih studija da im je prosečna ocjena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija;

– da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studija;

– da nisu navršili 25 godina života – za studente osnovnih akademskih studija, odnosno da nisu navršili 27 godina života – za studente master akademskih studija i studente integrisanih akademskih studija, zaključno sa datumom objavljivanja konkursa.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI OSNOVNIH AKADEMSKIH ILI INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA OBAVEZNI DA DOSTAVE:

– popunjen, svojeručno potpisan, obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na

vebsajtu Centra za bošnjačke studije www.sandzakcbs.com a može se preuzeti i u zgradi Centra za bošnjačke studije (CBS), 23. novembra 19, 36320 Tutin;

– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

– fotokopija važeće lične karte;

– potvrda fakulteta da je kandidat upisan u školskoj 2012/13. godini na osnovne

akademske studije ili integrisane akademske studije fakulteta i univerziteta pomenutih oblasti studiranja;

– original ili overenu fotokopiju dokumenta (dokumenata) izdatog od strane fakulteta kojim (kojima) se potvrđuje:

– da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija sa navedenom ukupnom

prosječnom ocjenom;

– školska godina u kojoj su prvi put upisani na osnovne akademske ili integrisane

akademske studije;

– koliko semestara traju studije koje pohađaju.

Prilikom razmatranja prijava uzimaće se u obrzir uspješnost studiranja i zastupljenost po oblasti studiranja/nauke.

U zavisnosti od visine sredstava u budžetu Centra za bošnjačke studije, utvrdiće se broj i

visina stipendija koje će se isplatiti za nastavne mjesece za školsku 2012/13. godinu, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Centra za bošnjačke studije iz Tutina o stipendiranju studenata akademskih studija bosanskog jezika i književnosti, etnologije, arheologije i historije.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS:

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se isključivo preporučenom poštom ili neposredno predaje tehničkom sekretaru Centra za bošnjačke studije.

Adresa za slanje dokumentacije:

CENTAR ZA BOŠNJAČKE STUDIJE

23. NOVEMBRA BR. 19

36320 TUTIN

Na koverti ispod adrese Centra za bošnjačke studije upisati: “Konkurs CBS-a za stipendiranje akademskih studija bosanskog jezika i književnosti, etnologije, arheologije i historije za šk. 2012/13. godinu“.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 10. novembra 2012. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.

Dopune dokumentacije poslate po isteku roka za konkurisanje biće tretirane kao neblagovremene i neće biti razmatrane.

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU SVE USLOVE KONKURSA I KOJI SU DOSTAVILI POTPUNU I UREDNU DOKUMENTACIJU, BIĆE OBJAVLJENA NA SAJTU CENTRA ZA BOŠNJAČKE STUDIJE – www.sandzakcbs.com.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: cbstutin@open.telekom.rs ili putem telefona: 020-800-060 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 14:00 sati. Sve informacije o konkursu biće objavljene na vebsajtu www.sandzakcbs.com.

Obrazac za prijavu na Konkurs za stipendiranje studenata